仁勇 nhân dũng
♦ Nhân từ dũng cảm. ◇Hán Thư : Chất hạnh chánh trực, nhân dũng đắc chúng tâm , (Tân khánh Kị truyện ).