仁者 nhân giả
♦ Nghĩa là bậc có lòng nhân từ, thương người. ◇Luận Ngữ : Nhân giả tất hữu dũng, dũng giả bất tất hữu nhân , (Hiến vấn ).