仁義 nhân nghĩa
♦ Lòng thương người và sự ăn ở theo đạo phải.