人聲 nhân thanh
♦ Tiếng người. ◇Lão tàn du kí : Ngoại biên nhân thanh tào tạp (Đệ thập ngũ hồi) Bên ngoài tiếng người ồn ào.