仁壽 nhân thọ
♦ Người có đức nhân sống lâu. ◇Luận Ngữ : Trí giả lạc, nhân giả thọ , (Ung dã ) Người trí sống vui, người nhân sống lâu.