人文 nhân văn
♦ Chỉ lễ nhạc giáo hóa. ◇Dịch Kinh : Quan hồ nhân văn dĩ hóa thành thiên hạ (Bí quái ) (Thánh nhân) quan sát thi thư lễ nhạc mà giáo hóa thành thiên hạ.
♦ Phiếm chỉ các hiện tượng văn hóa trong xã hội loài người.
♦ Việc đời, nhân sự.
♦ Tập tục, phong tục.