仁王 nhân vương
♦ Tiếng tôn xưng Phật Thích Ca. ◇Cao Khải : Ca sa tằng thị ngọc tọa bàng, Vạn chúng hoàn thính giảng Nhân Vương , (Tống chứng thượng nhân trụ trì đạo tràng ).
♦ Chỉ quốc vương biết thi ân bố đức cho chúng sanh.