入口稅 nhập khẩu thuế
♦ Tiền thuế đánh trên hàng hóa đem từ nước ngoài vào.