入籍 nhập tịch
♦ Ghi vào một danh sách.
♦ Xin vào hộ tịch một nước hoặc xứ nào đó. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Vương Thần bệnh liễu lưỡng cá nguyệt, phương tài thuyên khả, toại nhập tịch ư Hàng Châu , , (Tiểu thủy loan thiên hồ di thư ) Vương Thần bệnh cả hai tháng trời, vừa mới khỏi, bèn xin vào hộ tịch ở Hàng Châu.