一週 nhất chu
♦ Một tuần lễ.
♦ Vừa đúng một vòng. Như nhất chu niên một năm.