一舉兩便 nhất cử lưỡng tiện
♦ Một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc.