一呼百諾 nhất hô bách nặc
♦ Một người hô, trăm người dạ. Hình dung quyền thế lớn, có nhiều tùy tùng. ◇Khổng Thượng Nhậm : Nhất hô bách nặc, chưởng trước sanh sát chi quyền , (Đào hoa phiến , Đệ thập tam xích).