一概 nhất khái
♦ Khái cái gạt, khí cụ đong lường ngũ cốc ngày xưa, dùng để gạt ngang. Vì thế nhất khái chỉ cùng một tiêu chuẩn.
♦ Tương đồng, nhất dạng, nhất luật. ◇Cố Viêm Vũ : Ngã hành chí bắc phương, Sở kiến giai nhất khái , (Ngọc Điền đạo trung ).
♦ Một điểm, một phương diện. ◇Hoài Nam Tử : Tự lạc ư nội, vô cấp ư ngoại, tuy thiên hạ chi đại, bất túc dĩ dịch kì nhất khái , , , (Thuyên ngôn ) Tự vui trong lòng, không vội gấp ở ngoài, thì tuy thiên hạ lớn là thế, cũng không đủ làm thay đổi một điểm nhỏ.
♦ Toàn bộ. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiểu đích môn chỉ tại Lâm Kính môn ngoại tí hậu, lí đầu đích tín tức nhất khái bất tri , (Đệ thập lục hồi) Chúng con chỉ đứng chờ ở ngoài triều phòng thôi, tin tức trong ấy không biết gì cả.