一氣 nhất khí
♦ Nguyên khí trong vũ trụ, khí hỗn độn do trời đất vạn vật cấu thành. ◇Trang Tử : Bỉ phương thả dữ tạo vật giả vi nhân, nhi du hồ thiên địa chi nhất khí , (Đại tông sư ) Họ còn đương làm người với tạo vật, mà rong chơi trong nguyên khí của trời đất.
♦ Một mạch, liền một hơi, không gián đoạn. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc nhất khí ẩm can (Đệ ngũ thập tứ hồi) Bảo Ngọc một hơi uống cạn chén rượu.
♦ Thanh khí tương thông, thông đồng, một bọn với nhau. ◇Hồng Lâu Mộng : Đại Ngọc đạo: Ngã bất y, nhĩ môn thị nhất khí đích, đô hí lộng ngã bất thành : , , (Đệ nhị thập nhất hồi) Đại Ngọc nói: Tôi không nghe! Các người vào hùa với nhau đến trêu tôi à?
♦ Một hồi, một trận. ◎Như: mạ liễu nhất khí mắng cho một hồi.
♦ Nổi giận, phát nộ.