一言 nhất ngôn
♦ Một lời nói.
♦ Chỉ nói một lời mà thôi, không đổi nữa.