一一 nhất nhất
♦ Nhất thiết, từng cái từng cái một. ◇Đào Uyên Minh : Vấn kim thị hà thế, nãi bất tri hữu Hán, vô luận Ngụy Tấn? Thử nhân nhất nhất vi cụ ngôn, sở văn giai thán oản , , ? , (Đào hoa nguyên kí ) Họ lại hỏi bấy giờ là đời nào, vì họ không không biết có đời Hán nữa, nói chi đến đời Ngụy và Tấn. Người đánh cá nhất thiết kể lại đủ cả sự tình, họ nghe rồi đều đau xót, than thở.
♦ Hoàn toàn. ◇Tây du kí 西: Hướng hậu tái bất cảm hành hung, nhất nhất thụ sư phụ giáo hối , (Đệ ngũ thất hồi).
♦ Kể hết cả, thuật lại rõ ràng đầy đủ (trong thư từ ngày xưa thường dùng). ◇Trần Lâm : Từ đa bất khả nhất nhất, thô cử đại cương, dĩ đương đàm tiếu , , (Vi Tào Hồng dữ Ngụy Văn Đế thư ).
♦ (Thuật ngữ Thái Huyền kinh) Khởi thủy của Huyền tượng . § Phạm Vọng chú : Nhất nhất khởi ư hoàng tuyền, cố vị chi thủy; tại tuyền chi trung, cố trắc thâm dã , ; , .