一貫 nhất quán
♦ Một xâu, một chuỗi.
♦ Một lẽ mà thông suốt. ◇Luận Ngữ : Ngô đạo nhất dĩ quán chi (Lí nhân ) Đạo của ta một lẽ mà thông suốt cả.