一心 nhất tâm
♦ Cùng lòng với nhau.
♦ Một lòng một dạ, không thay đổi.