一切 nhất thiết, nhất thế
♦ Đồng loạt, nhất lệ, nhất luật. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Thử đẳng hư văn, nghi nhất thiết cách bãi , (Chu sử , Quyển thượng) Những hạng này chỉ là văn hão không thiết thực, nên một loạt bãi bỏ hết.
♦ Tất cả, toàn bộ, hoàn toàn. ◇Hồng Lâu Mộng : Ư thị liên dạ phân phái các hạng chấp sự nhân dịch, tịnh dự bị nhất thiết ứng dụng phan giang đẳng vật , (Đệ lục thập tứ hồi) Ngay đêm đó, cắt đặt các người coi việc, cũng như sắp sẵn tất cả các thứ cần dùng như phướn, cán cờ, vân vân.