一笑千金 nhất tiếu thiên kim
♦ Một tiếng cười của người đẹp đáng giá nghìn vàng. ◇Vương Tăng Nhụ : Tái cố liên thành dị, Nhất tiếu thiên kim mãi , (Vịnh sủng cơ ) Quay đầu lại nhìn, cả thành trì lấy được dễ dàng, (Được) một tiếng cười, nghìn vàng cũng mua.