一字千金 nhất tự thiên kim
♦ Một chữ đáng giá nghìn vàng. § Điển cố: Vào đời nhà Tần, Lã Bất Vi tập họp môn khách soạn Lã Thị Xuân Thu ; sách soạn xong, treo ở quốc môn, nói ai có thể thêm hay bớt một chữ được tặng nghìn vàng. Sau dùng nhất tự thiên kim tỉ dụ văn từ tinh luyện giá trị rất cao.