二心 nhị tâm
♦ Hai lòng. Chỉ lòng dạ không trung thật.