壤土 nhưỡng thổ
♦ Đất đai. ◇Chiến quốc sách : Phù dĩ vương nhưỡng thổ chi bác, nhân đồ chi chúng, binh cách chi cường, nhất cử chúng nhi chú địa ư Sở , , , (Tần sách tứ ) Đất của đại vương rộng, dân đông, binh giáp mạnh, mà xuất quân thì họ quy phụ với Sở.
♦ Đất trộn cát và đất dính, để trồng trọt.