付之流水 phó chi lưu thủy
♦ Cho nước chảy xuôi. Tỉ dụ buông xuôi vì không còn hi vọng gì nữa.