乖張 quai trương
♦ Tính tình khác lạ, ngang bướng, không hợp với người xung quanh.