册文 sách văn
♦ Thể văn dùng để viết lệnh vua.
♦ Thể văn dùng cho bề tôi tâu việc lên vua.
♦ Cũng viết là .