傖父 sanh phụ
♦ Người thấp hèn, đê tiện. ◇Liêu trai chí dị : Kim hữu sanh phụ, hỉ sấn độc nhi úy dược thạch , (Lao san đạo sĩ ) Nay có lắm kẻ ngu hèn, thà ưa bệnh độc mà ghét thuốc đắng.