士夫 sĩ phu
♦ Ngày xưa, chỉ người thuộc tầng lớp đại phu.
♦ Người có học thức.
♦ Lớp người trí thức.
♦ Người đàn ông trẻ tuổi.
♦ Chỉ chung đàn ông.
♦ Văn nhân.