事主 sự chủ
♦ Hầu hạ, phục dịch nhà vua.
♦ Người đứng đầu chủ trì sự vụ. ☆Tương tự: bổn gia nhi , chánh sự chủ , đương sự nhân .
♦ Người bị hại trong án kiện (hình sự). ☆Tương tự: đương sự nhân .