事宜 sự nghi
♦ Đạo lí, cơ nghi của sự tình. ◇Bạch Cư Dị : Khanh kim thụ mệnh chi hậu, túc đắc tiết chế tam quân, sử kì bất thất sự nghi , , 使 (Dữ Vương Thừa Tông chiếu ) Nay khanh đã thụ mệnh, có thể tiết chế ba quân, làm cho không mất đạo lí.
♦ Sự tình.