事親至孝 sự thân chí hiếu
♦ Nuôi nấng thờ phụng cha mẹ, trọn đạo làm con. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Gia cực bần cũ, sự thân chí hiếu , (Quyển thập ngũ) Nhà hết sức nghèo túng, nuôi nấng thờ phụng cha mẹ vô cùng hiếu thảo.