借據 tá cứ
♦ Bằng chứng cho vay mượn. ☆Tương tự: tá khoán , tá ước . ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Thương định liễu lợi tức, đính định liễu nhật kì, tả liễu tá cứ , , (Đệ cửu thập tứ hồi).