借重 tá trọng
♦ Dựa thế lực người khác.
♦ Thỉnh xin người có thế lực giúp đỡ (cách nói tôn kính).