在野 tại dã
♦ Ở chốn dân gian, tức là không ở triều đình làm quan. § Sau chỉ sự ở ẩn, không ra làm quan. ★Tương phản: chấp chánh , tại triều . ◇Thư Kinh : Quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị. Dân khí bất bảo, thiên giáng chi cữu , . , (Đại Vũ mô ).