在家 tại gia
♦ Ở trong nhà, không ra khỏi nhà.
♦ Chưa xuất giá, chưa lấy chồng. ◇Cốc Lương truyện : Phụ nhân tại gia, chế ư phụ; kí giá, chế ư phu; phu tử, tòng trưởng tử , ; , ; , (Ẩn công nhị niên ).
♦ Làm gia thần cho đại phu, quan khanh. ◇Luận Ngữ : Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tại bang vô oán, tại gia vô oán , . , (Nhan Uyên ) Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Làm việc ở nhà chư hầu, không ai oán mình; làm gia thần cho khanh đại phu, không ai oán mình.
♦ Làm tăng, ni, đạo sĩ... mà không rời xa gia đình.