在行 tại hành
♦ Có kinh nghiệm, thành thạo. ☆Tương tự: nội hành , lão thủ , thục thủ . ◇Hồng Lâu Mộng : Nan đạo đại da bỉ cha môn hoàn bất hội dụng nhân. Thiên nhĩ hựu phạ tha bất tại hành liễu. Thùy đô thị tại hành đích! . . (Đệ thập lục hồi) Có lẽ nào ông anh không biết dùng người bằng chúng ta. Cậu lại sợ cháu không thạo việc à. Biết đâu ai thạo hơn ai!