三島 tam đảo
♦ Chỉ ba hòn núi ở biển Bột Hải , tương truyền là nơi thần tiên ở, gồm Bồng Lai , Phương Trượng Doanh Châu . Cũng chỉ cảnh tiên.
♦ Chỉ Nhật Bổn . ◇Thu Cẩn : Thi tứ nhất phàm hải không khoát, Mộng hồn Tam Đảo nguyệt linh lung , (Nhật nhân Thạch Tỉnh Quân tác họa ).