三傑 tam kiệt
♦ Ba người giỏi đời Hán sơ, gồm Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà.