三軍 tam quân
♦ Trung quân, Tả quân và Hữu quân.
♦ Toàn thể quân đội gọi là tam quân .