三字經 tam tự kinh
♦ Cuốn sách chữ Hán dành cho trẻ con thời trước, do Vương Ứng Lân đời Tống làm ra, mỗi câu chỉ có ba chữ.
♦ Có thuyết cho rằng sách này do Khu Thích Tử đời Tống soạn.