僧徒 tăng đồ
♦ Người xuất gia đi tu theo Phật giáo. § Cũng gọi là tăng chúng .