僧伽 tăng già
♦ Tăng-già là một trong Tam bảo , là một đối tượng trong tam quy y của Phật tử. Ðời sống của Tăng-già được quy định trong các giới luật được ghi trong Luật tạng .