世家 thế gia
♦ Nhà nhiều đời làm quan. Cũng chỉ dòng họ hiển quý. ◇Mạnh Tử : Trọng Tử, Tề chi thế gia dã , (Đằng Văn Công hạ ).