刺客 thích khách
♦ Kẻ ám sát người khác.
♦ Tên khác của mai côi .