承家 thừa gia
♦ Thừa kế gia nghiệp. ◇Dương Chiêu : Duy ngã chủ nhân, thanh bạch thừa gia, khảng khái phú tính, tứ hải giao du, cộng thức tâm hung , , , , (Nhàn chỉ thư đường tập sao, Bạt ).