承行 thừa hành
♦ Quan lại làm việc theo lệnh trên. ◇Nho lâm ngoại sử : Nhĩ môn thử khắc bất yếu khứ. Điểm đăng hậu, bả thừa hành đích khiếu liễu lai, ngã tựu hữu đạo lí . , , (Đệ ngũ thập nhất hồi).