仙禽 tiên cầm
♦ Chỉ chim hạc. § Tương truyền người tiên thường cưỡi hạc nên gọi tên như vậy. ◇Lưu Vũ Tích : Thanh điểu tự ái Ngọc San hòa, Tiên cầm đồ quý Hoa Đình lộ , (Phi diên tháo ).