仙丹 tiên đan
♦ Thuốc tiên làm ra.
♦ Thuốc vô cùng hiệu nghiệm.