前導 tiền đạo
♦ Khi quan lại xuất hành, gọi nghi trượng mở đường là tiền đạo .
♦ Người đi trước dẫn đường. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Chúng quân lĩnh mệnh, Lã Mông tiện giáo tiền đạo , 便 (Đệ lục thập tam hồi) Quân sĩ vâng lệnh, Lã Mông bèn cho chúng đi trước dẫn đường.