仙龍 tiên long
♦ Tiên và rồng.
♦ Tục truyền dân Việt Nam là giòng giống rồng tiên.